Tagged: Ramazan Duaları

Ramazan Ayı Duaları, Ramazan Duaları

Ramazan Ayı Duaları, Ramazan Duaları

Ramazan Ayı Duaları, Ramazan Duaları, Ramazan Ayında Okunması Gereken Dualar, En Çok Okunan Ramazan Duaları, Sıkca Okunması gereken Ramazan Duaları

Ramazan Ayı Duaları, Ramazan Duaları

Ramazan Ayı Duaları, Ramazan Duaları

 

Arkadaşlar malüm ramazan ayına oldukca yaklaşmış bulunuyoruz. Ramazan ayında sıkca sua etmenizi tavsiye ederim. Bu ayın önemini bilmekdesiniz. Bolca ALLah (C.C.) Yakınlaşmanızı sağlamakda. Duaların en çok kabul olduğu aydır.

 

Bismillâhirrahmânirrahim

Allâhümme inni es’elüke bismikel hüsna. Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh. Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an.Yâ Rahim, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıymâ.Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin.Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm.Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk.Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm.Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz. Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ.Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir.Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn.Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil erham.

Yâ Bâriül Musavvir.Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin.Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr.Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd.Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin.Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû.Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd .Yâ Haliym innehû le aliymün haliym.Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ.

Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym.Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase.Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir.Yâ Bâis, innellâhe yeb’asü men fil kubûr.Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn.Yâ Vâris, Ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard.Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz.Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd.Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü.Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa .Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ.Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb.

Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm .Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ.Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ.Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl.Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd.Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn.Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ.Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym.

 

 

 

  

 

 

 

 

Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym.Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn.Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr.Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym.Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk.Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ.Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş.

Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh.Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ.Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk.Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym.Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr.Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ.Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn.

Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd.YâMennân, be lillâhü yemünnü aleyküm.Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm.Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad.Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn.Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ’.YÂ Bedi’, bediy’as semâvâti vel ard.Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh.

Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym.Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta’melûne muhıyt.Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk.Yâ Samed, Allâhüs samed.Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey’in hasiba.Yâ Nasıyr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr.Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma.

Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih.Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl.Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.Yâ Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr.Vel lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym.

ANLAMI

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile

Ey Rabbim! Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum. Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin. Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hâkimi Rabbim!

Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim! Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir. Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır. Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim.

Ey Aziz ve Hâkim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir. Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan var etmek ancak sana aittir. Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren Sensin. Zat’ına karşı söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim! Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim! Ey her şeyi ayakta tutan, mutlaka adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur. Hay ve Kayyum olan Rabbim! Ey ilmiyle her şeyi kuşatan! Sen her şeyi bilen ve işitensin! Ey her şeyi gören, mutlak surette kulların her haline nigahban olan Rabbim! Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle her şeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin. Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak sendedir. Her şeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin.

Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır. Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin. Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin. Ey mülkün yegâne sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin. Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin. Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin. Ey yoktan var eden! Yoku var, varı yok eden Allah’ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin.

Ey tövbeleri, yakarmaları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin. Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin. Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle. Ey her şeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kâfisin. Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin. Ey bakıp gözeten Allah’ım Savaşta müminleri gözetip muvaffak kılan sensin. Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin.

Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak Sen’sin. Ey Ğaniy! Zengin olan ancak Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah’ım! Şükredenleri ancak bilen sensin. Ey yoktan var eden Allah’ım! Yoktan var eden ve bilen sensin. Ey hazinelerinden ihsan eden Allah’ım! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarını seversin. Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan sensin. Ey her şeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin.

Ey yücelten! Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan sensin. Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arşın sahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir. Ey büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan Sen’sin! Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlûkatın gerçek hakkını veren Melik Sen’sin. Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan Sen’sin. Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden Sen’sin. Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı Sen’sin. Ey Hamt edenlerin hamdını kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamt olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ey ihsan edici Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi Sen’sin.

 

  

 

Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka her şey fani, yalnız Sen Baki’ sin. Celal ve İkram sahibi Sen’sin. Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak Sen’sin. Ey güçlü olan Allah’ım! Güçlü olan, rızık veren ancak Sen’sin. Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek Sen’ sin. Ey en güzel Yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan Sen’sin.

Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen âlemleri bilen Sen’sin. Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen Sen’sin. Ey her şeyi kudreti ile ihata eden Sensin. Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adil hükmü veren Sen’sin. Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin. Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevla’sın. Ey Kâinatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey Sen’in kudret elindedir.

Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de, Sen’in kudret elindedir. Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Sen’sin. Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış, doğrulmamış Allah’ım! Sen’in eşin ve bir benzerin yoktur. Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın. Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.

Sahur Mesajları, Sahur Sözleri

Sahur Mesajları, Sahur Sözleri

Sahur Mesajları, Sahur Sözleri, Sevilen Sahur Mesajları, Anlamlı Sahur Mesajları, Etkileyici Sahur Mesajları, En iyi Sahur Mesajları, Ramazan Duaları

 

Sahur Mesajları, Sahur Sözleri

Sahur Mesajları, Sahur Sözleri

Sahur için en hoş mesajları siz kampus sohbet blog severler için hazırlamış bulunuyoruz. Sahur`a sevdiklerinizi kaldırmak için beğendiğiniz sözleri! Mesaj olarak yolaya bilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı Sahurlar Cümleten.

 

 

 

Oruçla iman dolan bedenlerimizin sahurla güçlenmesini dilerim hayırlı sahurlar.

Sahurunuz güzel kalbiniz huzur dolsun ramazan ayını mübarek olsun.

11 ayın sultanı evinize huzur sofranıza bereket kalbinize iman versin hayırlı sahurlar.

En bereketli ve güzel sahur anı sizinle olsun hayırlı ve güzel sahurlar.

İman gücüdür ayakta tutan bizi, ramazandır bereket saçan dualarımıza ışık tutan, hayırlı sahurlar.

Sofranızda bereket gönüllerinizde huzur olması dilekleriyle hayırlı sahurlar…

Dualarımız bir olsun soframız bereketli olsun bu mübarek ay hepimize hayırlı olsun, hayırlı sahurlar.

Tuttuğunuz oruç kıldığınız namaz sahur sofranıza bereketi getirsin hayırlı sahurlar olsun.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bugün de şükrederek geçirmek yarınlara şükür dolu başlamak nasip olsun, hayırlı sahurlar. Sizin olsun.

Az ama zengin sofralarından daha güzel ve nefis tatlar sizlerle olsun sahurunuz güzel olsun.

Yağmur taneleri kadar bereketli zemzem suyu kadar tatlı sahurlar diliyorum sofranıza hayırlı sahurlar…

Güneşin sıcaklığı gibi olsun içindeki iman, yağmur taneleri kadar çok olsun sevapların, hayırlı sahurlar.

Ramazan’ının huzur ve bizlere vermiş olduğu bereketin tüm Müslümanlara daim olması dileğiyle, hayırlı sahurlar.

Bereketi bol huzurun güneş kadar aydınlık olduğu bu güzel ramazan ayında, sıcacık huzurlu sahurlar dilerim…

Rüya gibi gelip geçer Ramazan bu rüya gibi ayda bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle. İyi sahur diliyorum.

Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık sofralarınızda sahur bereketi eksik olmasın iyi sahurlar diliyorum…

Her yıl bugünü sizlerle yaşayarak, geçirmenin mutluluğu içindeyim, bugünün rahmeti üstünüzde olsun hayırlı sahurlar diliyorum…

Bir lokma ekmeğin tadı sahurda çıkar tatlı tatlı bir bardak suyun değeri sahurda gösterir kendini hayırlı sahurlar.

Gülün kokusu sarsın bedenini, Allah korkusu titretsin her bir hücreni, dualarla birleşsin semaya açılan ellerin, hayırlı sahurlar.

Bugünlerin değeri bilinmeli, ramazanda dualar edilmeli, insanoğlu şükretmeyi bilmeli, ramazan deyip geçmemeli! Hayırlı sahurlar.

Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de, huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle hayırlı sahurlar.

Bir’e beş versin yüce yaradan bu mübarek ayda, sofranız bereketli olsun içinizde dualar ve umutlar eksik olmasın, hayırlı sahurlar.

Küçük bir sofrada büyük mutluluklar paylaşalım bu ayda hepimiz bir olalım Allah a şükredelim soframızı bereketlendirelim hayırlı sahurlar.

Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize merhamet dileyelim, hayırlı sahurlar…

Her şey insanoğlu içindir bu dünyada, yaşadığın sürece ve yaşadığımız sürece her şeyin hayırlısı bizlerle ve sizlerle olsun, hayırlı sahurlar.

Hayatın bütün manevi zenginlikleri bu ay sizlerle olsun, attığınız her adım size huzur dolu yarınlar sağlasın dua ile kalın, hayırlı sahurlar.

Orucun mübarek gücü ruhumuzu temizlesin, bu ramazan ayında bütün şeytanlar bizden uzak olsun, sevdiklerimizle nice mutlu ramazanlara, hayırlı sahurlar.

Güzel anılar paylaştıkça ve aynı sofrada oldukça daha güzel olur bu güzel ayda anılar kalıcı sofranız Halil İbrahim bereketinde olsun hayırlı sahurlar.

Sahurlar saatini beklerken edilen duaların, ezan okunurken açılan orucun, sofrada bulunan bereketin bolluğun yüce Yaradan’dan kampussohbet.net daimi olmasını dilerim, hayırlı sahurlar.

Her güzelliğin bittiği bu dünyada, değişmeyen tek güzellik manevi değerlerdir, imanın ne kadar güçlü olursa değerler o kadar fazladır. Hayırlı sahurlar.

Hayat bir kelebeğin ömrü gibidir, bu kısa zamanda amelini güçlendirmek ve manevi huzuru yakalamak kadar güzel bir duygu yoktur hayatta, nice ramazanlarda huzur dolu sahurlar dilerim.

Bir ekmeği birlikte paylaşıyorsak, bir bardak suyu birlikte içebiliyorsak, birlikte ellerimizi Yaradan’a açıp dua ediyorsak, ne mutlu bizlere ne mutlu sizlere, hayırlı sahurlar.

Irmak gibi sade olmalı hayat, göl suyu gibi tatlıdır hayatın derdi çilesi. Kalplerimiz 1 oldu bu ay birlikte hareket ediyoruz bu ay birlikte yemek yiyoruz birlikte hayat suyunu içiyoruz bu ay bizim ayımız hayırlı sahurlar.

Okyanusların derinliğindeki sessizlik gibi huzur dolsun bedenin, gözlerindeki her yaş dua olsun, aldığın nefes iman olsun sana, bu ramazan da dualar su olsun hak yolunda. Hayırlı sahurlar.

Gün batar usul usul, kararır gece, yeniden doğar her şey, “her şey bitti” dediğin bir anda mübarek ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle, huzur dolu sahurlar diliyorum.