Category: Güzel Sözler

Sevilen Yargı Bağımsızlığı İle İlgili Sözler

Sevilen Yargı Bağımsızlığı İle İlgili Sözler

Sevilen Yargı Bağımsızlığı İle İlgili Sözler, Yargı Bağımsızlığı İle İlgili Sözler, Anlamlı Yargı Bağımsızlığı İle İlgili Sözler

Sevilen Yargı Bağımsızlığı İle İlgili Sözler
Sevilen Yargı Bağımsızlığı İle İlgili Sözler, Yargı Bağımsızlığı İle İlgili Sözler, Anlamlı Yargı Bağımsızlığı İle İlgili Sözler

Yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada yargının bağımsızlığı insanlık geleceği adına çok önemlidir.

Yargı yetkisi ulus adına usulü ve yasası çerçevesinde bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Yasalara dayanan yargılamadan daha büyük bir yargılama vardır ki, o da her insanın kendi vicdanıdır.

Yargı içerisinde mahkemelerin tam bağımsızlığı anayasa içerisinde güvence altına alınmalıdır.

Yargı yetkisi, ulus adına, usulü ve yasası çerçeve­sinde bağımsız mahkemelerce kullanılır. Mustafa Kemal

Bir yargıç iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli sağlıklı düşünmeli tarafsızca karar vermelidir.

Yargı yetkisi, milletlerin bağımsızlıklarının birinci şartıdır. Yargı yetkisi bağımsız olmayan bir milletin devlet oluşu kabul edilemez.

Özel bilgi değil, bağımsız düşünce ve yargı kabiliyetinin gelişmesi en önemli yere yerleştirilmelidir. Albert Einstein

Nasıl ki muhalefetin olmadığı ya da yasaklandığı bir yönetim demokratik sayılmazsa yargı erkinin tam bağımsız olarak yer almadığı bir toplumda da adaletten bahsedilemezdi.

Demokrasi, insan hakları, bağımsız yargı, siyasal hoşgörü gibi temellere de dayanmayan bir ülke uygar ülkeler arasında yer alamıyor. Mahfi Eğilmez

Gerçek bir cumhuriyet birbirinden bağımsız, ayrı güçlerin, yani, Yasama Gücü’nün, Yürütme Gücü’nün ve Yargı Gücü’nün karşılıklı olarak birbirlerini denetlemesi ve dengelemesi sayesinde ayakta durabilir. Ömür Uzel

Adalet, herhangi bir güç sahibinden, zenginden, iktidar veya muhalefetten taraf olamaz. Bunun için hâkimler bağımsız, tarafsız, bilgili, güvenilir, korkusuz ve özgür olmalıdır.

Kendimiz ve tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşmalıyız. Çünkü bugün, yakın coğrafyamız başta olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen insanların feryatları âdeta arşı inletiyor. Recep Tayyip Erdoğan

Zulüm ve haksızlık ile adaletsizlik eş anlamlıdır. Şayet insan adalet yerine zulüm yolunu seçiyorsa, bunu kendi iradesiyle yapıyor demektir. Dolayısıyla, bu iradeyi kontrol altında tutacak zihni ve fiili bir düzene ihtiyaç vardır.

Bağımsız ve eleştirel düşünce yani yargı yeteneği gelişmeden önce çocuklara verilecek her türlü dini eğitim türü ne olursa olsun toplumun zararınadır çünkü çocuğun bireysel muhakeme ve değerlen dirme yeteneğinin gelişmesine zarar verir. Böyle bir eğitim bireyler değil, robotlar( kullar ) toplumu üretir.

Büyük ve fazilet sahibi bir zat şöyle der Peygamber Efendimiz’in zamanından sonra yalnız yargı değil, yasama da yürütmeden ayrıldı. Bunun da ötesinde, yasama çalışmaları büyük ölçüde bağımsız hale getirilerek, resmi sıfatı olmayan alimlerin özel çalışmaları haline geldi.

Bağımsız mahkemeler hiçbir organ makam merci veya kişi tarafından yargı yetkisi kullanırken kendi lerine emir ve talimat verilmeyen genelge gönderilemeyen tavsiye ve telkinde bulunulamayan kararları yasama ve yürütme organlarını bağlayan kararları bu organlarca hiçbir surette değiştir ilemeyen ve yerine getirilmesi geciktirilemeyen görevlerinde bağımsız ve teminatlı hakimlerden meydana gelen kuruluşlardır.

Yeni Türkiye kavramının doğru anlamı, ancak liberal demokrasi, evrensel anlamda hukuk devleti, açık piyasa ekonomisi olabilir. Bütün bunların temelinde, herkesin güvenebileceği bağımsız ve tarafsız yargı vardır. Buna sahip çıkmak ve bunu gerçekleştirmek önce hâkimlerle savcıların, sonra da hukuka saygı duyan herkesin şeref borcudur.

Montesquieu daha 18. yüzyılda despotik yönetimlere karşı çıkarken, ideal bir hükümetin mutlaka bir dengeye, yani birbirini denetleyen bağımsız güçlere dayanması gerektiğini öne sürüyordu. Yürütme, yargı ve yasama mutlaka birbirinden ayrılmalıydı. Bu üç gücün tek elde toplanması, despot yaratmaktan başka bir sonuç doğuramazdı. Denge ve denetim kuralına dayalı bu düşünceler, bugün de demokratik rejimlerin temeli kabul ediliyor.

Egemenlik birdir kayıtsız şartsız ulusundur. Devlet kuruluşlarının en uygunu budur. Yalnız görevler şu yolla gördürülür Meclis yasa yapma yetkisini doğrudan kullanır. Meclis, yürütme yetkisini kendisinin seçtiği cumhurbaşkanı ve onun atayacağı bakanlar kurulu aracılığıyla kullanır. Meclis, hükümeti her zaman denetler ve düşürebilir. Yargı yetkisi, ulus adına, usulü ve yasası çerçeve­sinde bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Adaletin üçayağı vardır. Bu üçayağın birincisi yargıç ikincisi savcı üçüncüsü avukattır. Adaletin bu üçayağından biri zedelenirse, adaleti ayakta tutmaya olanak yoktur. Bunun içindir ki hukuk devleti, yargı bağımsızlığına ve özgür barolara dayanır. Yargıç bağımsız değilse, savcı bağımsız değilse, avukat, her gün çeşitli baskılarla karşı karşıya ise bundan adalet duygusu zarar görür, dolayısıyla bütün toplum, bu zararın yükünü taşımak zorunda kalır. Orhan Tüleylioğlu

Yargının siyasal gücü elinde bulunduran yasama ve yürütme organı başta olmak üzere, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması hukuk devletinin en temel kuralıdır. Bir ülkede yargı bağımsızlığı sağlanamıyorsa orada hukuk devletinden söz edilmez. Kayıtsız ve şartsız millete ait egemenliği onun adına kullanan yargının bağımlı olması, orada egemenliğin millette değil, çıkar çevreleri ve güç odaklarında olduğunu gösterir.

…demokrasinin evrensel nitelikli üç temel ötesi olduğunu söyleyebiliriz seçim özgürlük ve bağımsız yargı. (…) Özgürlük ve yargı güvencesi olmazsa, sadece seçim demokrasiyi değil olsa olsa çoğunluk diktasını yaratır. Özgürlüklerin içinde de, demokrasinin işlemesi açısından haber alma düşünce ve örgütlenme özgürlükleri ön sıraya gelir. Özgür kampussohbet.net haber alma ortamı yoksa insan özgür bir biçimde düşünemez. Düşünme özgürlüğü, öncelikle yönetenlerden farklı düşünebilme özgürlüğüdür. Yoksa yönetenler gibi düşünme özgürlüğü, Hitler ve Stalin yönetimlerinde bile vardı. Kendisine yöneltilen yanlı bir bilgilendirme, düşüncenin çerçevesini çizer ve düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırır. Ahmet Taner Kışlalı

Devlet, hukuk devletinde sınırlı doğmuştur. Haklar ve özgürlükler devletin dahi giremeyeceği hukuk kalesiyle kuşatılmışlardır. Hukuk devletinde bu haklar ve özgürlükler, devletçe lütfedilmezler yalnızca tanınır ve güvence altına alınırlar. Devletin ve bireyin hukuku hiçe sayma hakları yoktur. Sınırlı doğan devlette ister işlemlerle ister kişilerle ilgili olsun, bu sınır uyuşmazlıklarını, bağımsız ve yansız yargı çözer. Çözüm, sokağın sıcak ve duygusal mantığına göre değil, hukukun soğukkanlı mantığına göredir. Sami Selçuk

Anlamlı Yılan İle İlgili Sözler

Anlamlı Yılan İle İlgili Sözler

Anlamlı Yılan İle İlgili Sözler, Yılan İle İlgili Sözler, Komik Yılan İle İlgili Sözler, Etkileyici Yılan İle İlgili Sözler, Yılan İle İlgili Mesajlar

Anlamlı Yılan İle İlgili Sözler
Anlamlı Yılan İle İlgili Sözler, Yılan İle İlgili Sözler, Komik Yılan İle İlgili Sözler, Etkileyici Yılan İle İlgili Sözler, Yılan İle İlgili Mesajlar

Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz.  Atasözü

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.  Atasözü

Yılan boruya sokarak düzeltilmez. Japon Özdeyişi

İnsanlar böyledir; kimileri yılan, kimileri yalan.

Talihsiz hacıyı deve üstünde (Arafat’ta) yılan sokar. Atasözü

Her deliğe elini sokma ya yılan çıkar ya çıyan.

Bazen öyle seversin ki; yılan olsa sarılır, yalan olsa inanırsın!

Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Atasözü

Bak belgesel izliyordum yılan çıkınca hemen aklıma sen geldin.

Kıskançlık bir yılan gibi mevki sahibine sokulur. Sophoklos

Korkak insanlar, başaklı buğday sapını bile yılan sanır. G. Gardony

Yuvasını yakmadıkça, yılanın kökü kesilmez. Cenap Şahabettin

Yılan kendi eğriliğine bakmaz da ”devenin boynu eğri” der. Atasözü

Kedi nankör, tilki kurnaz, karga kindar, yılan sinsi, insan hepsi.

Yılan her zaman yılandır derisini değiştirir ama yılanlıktan asla vazgeçmez.

Korkak insanlar, başaklı buğday sapını bile yılan sanır. G. Gardony

Hangi dansları seviyorsun desem yılan dansı dersin sinsirella çekil şuradan.

Yıllar önce tatlı dilli olmayı bıraktım çünkü her yerden yılan çıkıyor.

Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrinden daha fenadır. Hz. Ali

İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Kuzu gibi bakar ama yılan gibi sokar. Kemal Tahir

Yılanın aracılığı gerekliydi: Kötü, insanı ayartabilir; ama insan olamaz. Franz Kafka

Tam yılan olarak, dünyaya gelecekmişsin de son anda Allah seni affetmiş gibi.

Bu hayatta öyle kişiler var ki yılandan çok daha tehlikeliler ne yılan oldukları belli ne insan.

Sev seni seveni yerdeki yılan olsa da, sevme seni sevmeyeni Mısırda sultan olsa da.

Derisini değiştirmeyen yılan, kafasını değiştirmeyen insan ölmeye mahkumdur. F. Nietzsche

Her umut, içinden kumru yerine yılan çıkabilecek bir yumurtadır. H. Friedrich Amiel

Ya Rabbim. Gül gibi görünüp, diken gibi batandan, dost gibi görünüp, yılan gibi sokandan sana sığınırım.

Yılan insanın sadece canını alır. Kötü arkadaş cehenneme sürer de ebedi hayatını mahveder. Mevlana

Yılan gibi girdin hayatıma zehirledin beni ummadığım anda şimdi acıyorum anılarımı yaşama direncim kalmadı hayatta.

Yılan sokması seni sadece canından eder. Ama kötü dost hem candan, hem de imandan eder. Hz. Mevlana

Bizim sohbetimiz Nisan yağmuruna benzer. Balığın ağzına düşerse inci olur, yılanın ağzına düşerse zehir olur. Mevlana

Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, diyerek yaşattığınız yılanların bir sonraki hedefi siz olursunuz. Aziz Nesin

İnsanlar kavga için yaratılmamıştır. Yılanların zehri vardır, aslanların pençeleri, timsahın keskin dişleri, insanın ise beyni vardır.

Yılan kertenkeleye bakmış; Ah demiş, benim senin gibi ayaklarım olsa hiç yerlerde sürünür müydüm? İlhan Selçuk

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş.

Evde kedi köpek beslemekle hayvan sever olunmaz. Hayvan sever dediğin benim gibi koynunda yılan besleyecek. Küçük İskender

Nisan yağmuru yılanın ağzına düşünce zehir, midyenin ağzına düşünce inci olurmuş. Sen neyin yağmurusun ki yüreğime düşünce her şeyim oldun.

Bu dünyada kanadı kopmuş kuş, kurumuş ağaç, suyu çekilmiş havuz, dişleri dökülmüş yılan ne ise, fakir insan da odur. Şüdraka

Zirvelerde kartallarda bulunur yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğundan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir. Cenap Şahabettin

Eğer tamahkar ve doymaz bir karaktere sahipse hür sayılan biri dahi köledir. Asıl hür, köle bile olsa gözü tok ve kanaatkar olan kimsedir. Bünan Bin Muhammed

Hasret = Yaşamak; karanlıktan aydınlığa gülmek ağlarken neşeyle dostlukta çok zor yılanlar çıyanlar içinde yaşıyorum hep karanlıklar içinde gülmek istiyorum artık neşeyle dost olmak istiyorum yılanlar çıyanlar içinde.

Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmasın Çünkü o, büyük bir yılandır. Kabirlerde, kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinip, dilinin kurbanı giden nice kimseler vardır. İmam Şafii